Facebook

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

  • ПДФ

glava

До Всички заинтересовани лица

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

за началото на проект „Обща култура, традиции и история – мост към нашето европейско бъдеще“ по Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013 CCI Number: 2007CB16IPO007

Уважаеми госпожи и господа,

С удоволствие ви информираме, че проект „Обща култура, традиции и история – мост към нашето европейско бъдеще“, финансиран по Приоритетна Ос 2: Подобряване качеството на живот; 2.2 Оползотворяване на културните ресурси, стартира своите дейности.

Проекта е инвестиционен и срока на изпълнение е 24 месеца до 18.12.2015г. Проекта се реализира в партньорство с Община Гевгелия, Република Македония, като Община Банско е лидер. Първоначалния одобрен бюджет е в размер на 298 963.17 €, от тях 85% са осигурени от ЕС и 15% национално съфинансиране.

Проектните дейности са четиринадесет, като инвестиционните елементи са реконструкция на читалище „Никола Вапцаров“ в с. Филипово, общ. Банско, Република България и реконструкция на покрива на Пионерския дом в Гевгелия, Република Македония.

В рамките на проекта ще бъде разработен общ туристически гид, ще бъде открита съвместна етно изложба в читалището във Филипово и в Пионерския дом в Гевгелия, придружени от фолклорна вечер и от представяне на културните особености и приликите между двата партньора. Ще бъде организиран еднодневен фолклорен фестивал в Банско. Това са само част от дейностите, които ще допринесат за постигане на основните проектните цели, а именно: активно сътрудничество между партньорите, подобрявайки икономическото развитие на трансграничната зона чрез дейности, свързани с културния туризъм и осъществяване на ефективно трансгранично сътрудничество в областта на културния обмен и извършването на съвместни дейности.

По този повод Община Банско организира пресконференция за началото на проекта и в тази връзка

ВИ КАНИМ

НА ЕДНОДНЕВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

за началото на проект „Обща култура, традиции и история – мост към нашето европейско бъдеще“ по Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013 CCI Number: 2007CB16IPO007

на 18.06.2014г. (сряда) в гр. БАНСКО, Посетителски информационен център

от 11.00 ч.

         Желаещите медии и заинтересовани страни могат да посетят и обектите, предмет на инвестицията при проявен интерес след пресконференцията.

С УВАЖЕНИЕ:Георги Цветков                   Ръководител проект      

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Моб.: 00359896860750
Mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

                

 To All interested parties

INVITATION
TO PARTICIPATE IN ONE DAY PRESS CONFERENCE
for the start of the "Common Culture, Traditions And History - Bridge To Our European Future" project under the Bulgaria - Macedonia IPA Cross- border Program 2007-2013 CCI Number: 2007CB16IPO007

         Ladies and gentlemen,

         We are pleased to inform you that the project "Common Culture, Traditions And History - Bridge To Our European Future", financed under Priority Axis 2: Improving the quality of life; 2.2 Utilization of Cultural Resources, started its activities.

       It’s an investment project and the implementation period is 24 months to 18.12.2015. The project is implemented in partnership with the Municipality of Gevgelija, Republic of Macedonia, Bansko municipality is the leading partner. The approved budget amounts to 298 963.17 €, 85% of which are provided by EU анд 15% - National co-financing.

         The project activities are fourteen, and the investment elements are reconstruction of Comunity house "Nikola Vaptsarov" in Filipovo village, Bansko Municipality, Bulgaria and reconstruction of the roof of the Pioneer home in Gevgelija Municipality, Republic of Macedonia.

         In the framework of the project a common tourist guide will be developed, a joint exhibition will open doors in the ethnic community center in Philipovo and Pioneers home in Gevgelija, accompanied by folklore evening and presentation of the cultural peculiarities and similarities between the two partners.

One-day folk festival in Bansko will be organized. These are just some of the activities that will help achieve the key project objectives, namely: active cooperation between partners, improving the economic development of the border area through activities related to cultural tourism and implementation of effective cross-border cooperation in the field of cultural exchange and carrying out joint activities.

On this occasion, Bansko Municipality organizes a press conference for the start of the project and therefore

WE INVITE YOU

TO A ONE- DAY PRESS CONFERENCE

for the start of the "Common Culture, Traditions And History - Bridge To Our European Future" under the CBC Program Bulgaria - Macedonia 2007-2013 CCI Number: 2007CB16IPO007

on 18.06.2014 (Wednesday) in Bansko,

the Visitor Information Centre at 11:00 am

         To the media and interested parties can visit the premises subject to the investment at an interest after the press conference.

                                            
Уours: Georgi Tsvetkov

Project Manager

FOR MORE INFORMATION

Mob.: 00359896860750
Mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

До Сите заинтересирани лица

 

ПОВИК
ЗА УЧЕСТВО ВО ЕДНОДНЕВНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА

за почетокот на проектот "Општа култура, традиции и историја - мост кон европската иднина" по Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2007-2013 CCI Number: 2007CB16IPO007

             Почитувани дами и господа,

           Со задоволство ве информираме дека проектот "Општа култура, традиции и историја - мост кон европската иднина", финансиран од Приоритетна Оска 2: Подобрување на квалитетот на живот; 2.2 започнувајќи културните ресурси, започна своите активности.
           Проектот е инвестициски и срокот на извршување е 24 месеци до 18.12.2015г. Проектот се реализира во партнерство со Општина Гевгелија, Република Македонија, како Општина Банско е водечки партнер. Првичниот одобрен буџет е во износ на 298 963.17 €, од нив 85% се европско финансирање и15% национално кофинансирање
         Проектните активности се четиринаесет како инвестициските елементи се реконструкција на заедницата центар "Никола Вапцаров" во селото Филипово, Банско, Република Бугарија и реконструкција на покривот на пионерски дом во Гевгелија, Република Македонија.

           Во рамките на проектот ќе биде развиен заеднички туристички водич, ќе биде отворена заедничка изложба етно во заедницата центар во Филипово и во пионерски дом во Гевгелија, придружени од фолклорна вечер и од презентирање на културните особености и сличностите меѓу двата партнерот. Ќе биде организиран еднодневен фолклорен фестивал во Банско. Ова се само дел од активностите кои ќе придонесат за постигнување на основните проектните цели, имено: активна соработка меѓу партнерите, подобрувајќи економскиот развој на прекуграничната зона преку активности поврзани со културниот туризам и спроведување на ефективна прекугранична соработка во областа на културната размена и извршување на заеднички активности.

По тој повод Општина Банско организира прес-конференција за почетокот на проектот и во оваа врска

ВЕ ПОВИКУВАМЕ

НА ЕДНОДНЕВНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА

за почетокот на проектот "Општа култура, традиции и историја - мост кон европската иднина" по Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2007-2013 CCI Number: 2007CB16IPO007

на 18.06.2014г. (Среда) во градот Банско, Туристички информативен центар од 11.00 ч.

         Аспирантки медиуми и заинтересирани страни можат да го посетат и објектите, предмет на инвестицијата доколку се заинтересирани по прес-конференцијата.

Со почит:
Георги Цветков
Раководител проект

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Моб.: 00359896860750
Mail:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union under the project “Common Culture, Traditions and History - a Bridge to our European Future” with acronym CCTH, in the cross-border region of Municipality of Bansko and Municipality of Gevgelija under the subsidy contract РД 02-29-411/18.12.2013г., funded under Bulgaria – The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross – Border Programme”. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Managing Authority.”

Банер

Предстоящи събития

Няма събития
Вие сте тук:

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и опита ви, когато го използвате. Бисквитките, използвани за основната работа на сайта, вече са заредени. За да научите повече за "бисквитките", които използваме и как да ги изтриете, вижте нашите Условия за защита на личните данни.

Приемам "бисквитки" от този сайт.