Летни активности

ТП ДГС „Места” е разположено в Югозападна България, по средното течение на река Места и западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи.

Площта на селскостопанския и горския фонд на територията, която обхваща ТП ДГС „Места”, е 12294.9 ха. Общата площ на горския фонд възлиза на 10989 ха. Лесистостта на стопанството е 89.38 %.

Горите и земите държавна собственост са общо 10782.6 ха или 98.1% от площта на горския фонд. Временно стопанисвани от общината са 155.7 ха, а горите и земите частна собственост на територията на стопанството са 50.7 ха.

Релефът е типично планински. Билата са заоблени, склоновете са със сравнително големи наклони и с малки превишения дол-било. Най високата точка на стопанството е връх “Малък Беслет” – 1790 метра, а най-ниската е водосливът на дол Требеш с река Места – 650 метра. Около 73% от общата площ на стопанството попада при надморска височина от 800 до 1500 м.

На територията на стопанството има изградена база за почивка и отдих в м. ''Вищерица'', собственост на ТП ДГС ''Места''. В нея има 5 двойни стаи и 1 спалня, с общ капацитет от 12 души, трапезария, ловен кът с камина и трофейна зала.

Любителите на лова ще останат очаровани от красотата многообразието на Родопи планина.

Ловни видове са: елен лопатар, муфлон, дива свиня, сърна, глухар, заек, вълк, лисица, белка, яребица, планински кеклик.

Защитени видове са: лещарка, пернатонога кукумявка, обикновен мишелов, керкенез, горска улулица.

Основен вид дивеч е дивата свиня, a съпътстващи видове са сърната, глухарът и заекът. Горското стопанство има изградена база за интензивно стопанисване на муфлон и елен лопатар, с площ 146.1 ха.

Защитените зони по Натура 2000 са:

- BG 0001021 – река Места
- BG 0001030 – Родопи – Западни
Банско - Туристически портал, Хотели в Банско, Механи в Банско